ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TUBE BARRIER

 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RASS International B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (hierna te noemen: “RASS BV”) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60499443.

 

 

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1        RASS BV is de in de aanhef genoemde gebruiker van deze Voorwaarden.

1.2        Wederpartij is iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die met RASS BV een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten ter zake verkoop en/of levering van zaken aan Wederpartij en/of het verrichten van diensten voor Wederpartij, en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.

1.3        RASS BV en Wederpartij worden in deze Voorwaarden soms gezamenlijk aangeduid als: “Partijen”.

1.4        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door RASS BV aan Wederpartij gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, alsmede de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen RASS BV en Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing op eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en de nalevering van zaken.

1.5        Eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk door RASS BV van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot nadien door RASS BV gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.6        Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover RASS BV daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door Wederpartij met RASS BV schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van RASS BV of overeenkomst tussen Partijen, terzake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen RASS BV en Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is afgeweken, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot nadien door RASS BV gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.7        Tussen RASS BV en Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden een overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van RASS BV en op latere tussen Partijen gesloten overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8        Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen Partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door RASS BV gedane aanbieding of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst.

1.9        Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen, onderdelen, toebehoren, informatie, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles in de ruimste zin des woords.

1.10      Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van RASS BV en van derden die door RASS BV bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.

1.11      Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van RASS BV, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de “ICC Incoterms 2010” of een daarvoor in de plaats getreden latere versie daarvan, zoals deze van kracht zijn ten tijde van het uitbrengen van de betreffende aanbieding van RASS BV of het tussen Partijen sluiten van de betreffende overeenkomst.

1.12      Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per fax of e-mail of app.

 

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1        Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van Wederpartij verstrekte gegevens.

2.2        Alle aanbiedingen en prijslijsten van RASS BV, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3        Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.

2.4        In het kader van door RASS BV gedane aanbiedingen aan Wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van RASS BV. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. RASS BV is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen detailtekeningen te verstrekken aan Wederpartij.

2.5        Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van RASS BV afkomstige documenten hebben slechts het karakter van aanduidingen.

2.6        Indien RASS BV in het kader van aanbiedingen monsters of beproevingsresultaten zijn getoond of heeft verstrekt aan Wederpartij, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren zaken geacht van louter indicatieve aard te zijn.

2.7        RASS BV kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien Wederpartij redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

2.8        RASS BV is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding heeft ontvangen van Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door RASS BV, komt slechts een overeenkomst tot stand, indien RASS BV Wederpartij aldus schriftelijk bericht, danwel indien RASS BV feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

2.9        Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover RASS BV een door Wederpartij verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien RASS BV feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door RASS BV wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij RASS BV.

2.10      Aanvaardingen door Wederpartij van door RASS BV gedane aanbiedingen en door Wederpartij aan RASS BV verstrekte en door haar geaccepteerde opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van RASS BV door Wederpartij of na aanvaarding door RASS BV van een opdracht van Wederpartij, is RASS BV echter gerechtigd om binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te wijzen, zodat alsnog geen overeenkomst tot stand komt, zonder dat RASS BV deswege jegens Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt.

2.11      Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door Wederpartij is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van RASS BV. Indien Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te beëindigen en RASS BV daarmee instemt, dan is Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor RASS BV voortvloeiende vermogensschade, van welke aard en hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan haar te vergoeden.

2.12      Alle door RASS BV gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud van kredietwaardigheid van Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van RASS BV. RASS BV is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij desgewenst een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de aanbieding of gesloten overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. de betaling vooraf is ontvangen.

2.13      Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van RASS BV binden RASS BV slechts, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigingsbevoegde procuratiehouder van RASS BV tegenover Wederpartij schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij Wederpartij omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van RASS BV, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om RASS BV in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2.14      RASS BV behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die met de Wederpartij overeengekomen te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn.

2.15      Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RASS BV, is het Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van met RASS BV gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan Wederpartij gelieerde vennootschappen.

2.16      Wederpartij machtigt RASS BV om de opdracht desgewenst door een door RASS BV aan te wijzen derde te laten uitvoeren. Wederpartij gaat bij voorbaat akkoord met overdracht door RASS BV aan (een) derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door RASS BV met Wederpartij gesloten overeenkomst(en).

 

 

 

Artikel 3: Prijzen

3.1        Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door RASS BV in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van RASS BV genoemde bedragen:

 • vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 • exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen;
 • gebaseerd op franco levering, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.2        De door RASS BV in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één of meer van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan twee en een half procent (2,5%), is RASS BV gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin RASS BV de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor RASS BV voorzienbaar was.

 

 

 

Artikel 4: Betaling en zekerheidstelling

4.1        Betaling van de door RASS BV aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn (of een andere overeengekomen betalingstermijn) betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn het verzuim van Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege RASS BV nodig zal zijn.

4.2        Indien enige betalingstermijn door Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, ook indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle openstaande facturen van Wederpartij zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden genoemd in art. 16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het recht van RASS BV op vergoeding van schade, kosten en rente.

4.3        Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen andere betalingstermijn) heeft plaatsgehad, is Wederpartij terstond – derhalve zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig zal zijn – in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand zal gelden), danwel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt – over het openstaande factuurbedrag. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die RASS BV maakt ten laste van Wederpartij, welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente als voormeld, met een minimum van € 150,– (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit onverminderd het recht van RASS BV om de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten van Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten voormeld percentage te boven gaan.

4.4        Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door RASS BV op de factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats van vestiging van RASS BV, danwel bij aflevering. De op de bankafschriften van RASS BV aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de aan RASS BV verschuldigde rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

4.5        RASS BV is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen van Wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van Wederpartij, in de vorm van een bankgarantie of andere zekerheid, ter hoogte van deze betalingsverplichtingen.

4.6        RASS BV is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Wederpartij aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

4.7        RASS BV is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die RASS BV aan Wederpartij, danwel aan met Wederpartij gelieerde (rechts- )personen, mocht hebben.

4.8        Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan RASS BV op te schorten.

4.9        Klachten van Wederpartij over (de hoogte van) facturen van RASS BV dienen schriftelijk te worden ingediend bij RASS BV binnen acht (8) werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotesteerd door Wederpartij, staat tussen Partijen vast dat zij correct zijn en door Wederpartij geaccepteerd.

 

 

 

Artikel 5: Aflevering, vervoer en risico

5.1        De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de zaken op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien Wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt. De door RASS BV opgegeven of met Wederpartij overeengekomen leveringsdata zijn streefdata en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft Wederpartij geen recht op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

5.2        Indien franco levering is overeengekomen, vindt het vervoer plaats voor rekening en risico van RASS BV. In alle overige gevallen vindt het vervoer plaats voor rekening en risico van Wederpartij.

5.3        De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door RASS BV bepaald, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking worden slechts door RASS BV uitgevoerd, indien Wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.

5.4        Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van RASS BV geschiedt, beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is RASS BV daarvoor niet aansprakelijk. Indien RASS BV de zaken buiten de bij Wederpartij gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de eerstvolgende werkdag schriftelijk aan RASS BV te worden gemeld, bij gebreke waarvan RASS BV voor de betreffende beschadigingen en/of gebreken eveneens niet aansprakelijk is.

5.5        De zaken worden geacht door RASS BV te zijn geleverd en door Wederpartij te zijn aanvaard:

 • bij levering af fabriek/magazijn: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
 • bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

5.6        Bij levering franco werk behoeft RASS BV de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het vervoermiddel over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het vervoermiddel, terwijl Wederpartij verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen.

5.7        Wederpartij en RASS BV dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat RASS BV haar verplichtingen tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft Wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

5.8        Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van toepassing zijn, dan dient Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor de correcte naleving daarvan.

5.9        RASS BV is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin RASS BV nog een termijn van één (1) maand wordt gegeven, teneinde alsnog te leveren en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

5.10      Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Wederpartij, nadat RASS BV in gebreke is gesteld als bedoeld in art. 5.9 van deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst, mits de tekortkoming van RASS BV de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, hoegenaamd ook, en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van RASS BV te (doen) verrichten, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van RASS BV en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

5.11      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is RASS BV desgewenst gerechtigd om aan Wederpartij in gedeelten (deelleveranties) te leveren, welke door RASS BV afzonderlijk aan Wederpartij gefactureerd kunnen worden. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.

5.12      RASS BV heeft, indien zij door Wederpartij of door derden, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van Wederpartij (daaronder begrepen het risico op kwaliteitsvermindering) op te slaan of te doen opslaan op een door RASS BV te kiezen plaats, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van RASS BV. De hiermee verband houdende vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens voor rekening van Wederpartij. Wederpartij blijft in een dergelijk geval gehouden de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken te betalen en deze af te nemen.

5.13      Indien RASS BV niet tijdig levert, is Wederpartij onder geen beding gerechtigd de (betalings)verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, op te schorten.

 

 

 

Artikel 6: LEVERING EN AFROEP

6.1        Ter bepaling van de levertijd worden voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel een tijdvak.

6.2        Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats te hebben, met dien verstande dat de datum wordt bepaald met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.

6.3        Wederpartij zal tijdig, doch ten minste vijf (5) werkdagen vóór de aanvang van het tijdvak, afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen komen Partijen de datum van aflevering binnen een tijdvak nader overeen of komen zij een andere datum van aflevering, dan wel een nieuw tijdvak van aflevering overeen. Het aldus nader overeengekomene wordt door de Wederpartij schriftelijk aan RASS BV bevestigd.

6.4        Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is RASS BV bevoegd, indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, Wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.

6.5        Deze door Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat Wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van RASS BV, niet overschrijden.

6.6        Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan RASS BV bevoegd is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding van Wederpartij te vorderen.

 

 

 

Artikel 7: Hoeveelheid

7.1        Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij Wederpartij haar bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan RASS BV meldt.

7.2        Ook al meldt Wederpartij tijdig aan RASS BV dat haar minder is geleverd dan op het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen jegens RASS BV over te gaan.

 

 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1        Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door RASS BV ten behoeve van Wederpartij (af)geleverde of te leveren of in consignatie gegeven zaken eigendom van RASS BV, tot het moment dat Wederpartij tegenover RASS BV ten volle heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2        Wederpartij is gehouden de door RASS BV geleverde zaken gescheiden te bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat deze zaken van RASS BV afkomstig zijn. Indien Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, worden alle bij Wederpartij aanwezige zaken die overeenkomen met de zaken zoals door RASS BV geleverd, vermoed door RASS BV geleverd te zijn en te vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud.

8.3        Wederpartij is gehouden de door RASS BV geleverde zaken verzekerd te houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal). Alle aanspraken van Wederpartij op haar verzekeraar(s) zullen door Wederpartij aan RASS BV worden verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van RASS BV op Wederpartij, zodra RASS BV aan Wederpartij laat weten dit wenselijk te vinden.

8.4        Wederpartij is voordat RASS BV volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen, in bruik- of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van vervreemding door Wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.

8.5        Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door RASS BV aan Wederpartij geleverde, doch aan RASS BV op grond van art. 8.1 van deze Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is Wederpartij verplicht om zulks aan RASS BV te melden binnen vierentwintig (24) uren na ontdekking daarvan.

8.6        Indien Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze Voorwaarden niet of niet naar behoren nakomt, verbeurt hij jegens RASS BV een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien verstande dat Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende zaken eveneens aan RASS BV te voldoen.

8.7        Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft RASS BV het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich alsdan bevinden. Wederpartij is verplicht RASS BV daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

 

 

 

Artikel 9: Hoedanigheid, kwaliteit, en klachten over leveringen

9.1        Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij levering op eventuele kwantitatieve en andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren direct na de mededeling van RASS BV dat de zaken ter beschikking staan van Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering aanwezig zijn, dient Wederpartij op de afleveringsbon, factuur en/of vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.

9.2        Indien Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen Partijen vast dat de nakoming van de overeenkomst door RASS BV deugdelijk is. Klachten van Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door RASS BV niet meer in behandeling genomen.

9.3        Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve en andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen, geldt dat deze onmiddellijk na ontdekking, danwel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in elk geval binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering, schriftelijk en gemotiveerd aan RASS BV dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat de nakoming van de overeenkomst door RASS BV deugdelijk is en het recht van Wederpartij om te klagen komt te vervallen. Klachten van Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door RASS BV niet meer in behandeling genomen.

9.4        De nakoming van de overeenkomst door RASS BV geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd.

9.5        Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten door Wederpartij kunnen opleveren. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.

9.6        Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij RASS BV heeft beklaagd eerst na toestemming van RASS BV retourneren. Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering, indien door RASS BV geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

9.7        Klachten over leveringen geven Wederpartij geen recht enige betaling aan RASS BV te weigeren of op te schorten.

9.8        In het geval RASS BV van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft RASS BV het recht om, na overleg met Wederpartij, de betreffende factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van Wederpartij om aan RASS BV op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. In geen geval geeft dit Wederpartij recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd ook.

9.9        Op RASS BV rust sowieso geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht, indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens RASS BV (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.10      Slechts indien en voor zover de klacht door RASS BV gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van Wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

9.11      Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van Wederpartij zijn opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met RASS BV zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid van Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan RASS BV heeft medegedeeld, zodat RASS BV daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden. Wederpartij kan hierbij niet volstaan met een enkele verwijzing naar voor hem geldende (standaard)voorwaarden, maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke specifieke bepalingen de zaken dienen te voldoen en dient de tekst van deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan RASS BV te overhandigen.

 

 

 

Artikel 10: Overmacht

10.1      Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan RASS BV kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan RASS BV worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk/uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, wegblokkades, overheidsmaatregelen, import- of handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en hoegenaamd dan ook, waardoor het voor RASS BV redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.

10.2      Indien RASS BV meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.3      Indien – zulks geheel ter beoordeling van RASS BV – de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van RASS BV jegens Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zulks geheel ter beoordeling van RASS BV. Indien – zulks eveneens geheel ter beoordeling van RASS BV – de overmachtssituatie echter van blijvende aard is, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als van blijvende overmacht geen recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd ook, door RASS BV.

10.4      Indien RASS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1      RASS BV is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van RASS BV, tenzij RASS BV kan aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RASS BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

11.2      Als het voor RASS BV ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in art. 11.1 van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

11.3      RASS BV is in geen geval aansprakelijk voor:

indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;

 • schade veroorzaakt door het niet opvolgen door Wederpartij van door RASS BV verstrekte aanwijzingen of adviezen voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken;
 • schade veroorzaakt door het door Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken;
 • schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals brand, terrorisme of misbruik door vandalen, etc.;
 • schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;
 • schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door RASS BV verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden.

11.4      RASS BV is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar werknemersof andere ondergeschikten, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of ondergeschikten.

11.5      RASS BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat of nadat Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 11.6 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die RASS BV in opdracht van Wederpartij of ten behoeve van Wederpartij heeft gemaakt of heeft laten maken. RASS BV staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van deze tekeningen en is niet aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Eventuele door Wederpartij op basis van deze tekeningen gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.

11.7      Iedere eventuele aansprakelijkheid van RASS BV anders dan die als bedoeld in art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (factuurwaarde exclusief BTW) dan wel – voorzover RASS BV in staat is om soortgelijke zaken opnieuw te leveren – tot een hernieuwde levering van de zaken, zulks ter keuze van Wederpartij.

11.8      Wederpartij vrijwaart RASS BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door RASS BV geleverde zaken.

11.9      De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van RASS BV, geldt ook ten gunste van het personeel van RASS BV en de hulppersonen die door RASS BV bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

11.10    De door RASS BV in verband met enige aansprakelijkheid te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Wederpartij voor de door RASS BV geleverde zaken te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Wederpartij geleden schade.

 

 

 

Artikel 12: Emballage

12.1      Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door RASS BV aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door RASS BV tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening ge- bracht.

12.2      Voorgeretourneerdeemballagealsbedoeldinart.12.1vandezeVoorwaardenwordtzo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door RASS BV aan Wederpartij een creditfactuur gezonden.

12.3      In afwijking van het in art. 12.1 en 12.2 van deze Voorwaarden bepaalde is RASS BV geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van RASS BV.

12.4      Niet meermalen bruikbare emballage vervalt bij levering aan Wederpartij.

 

 

 

Artikel 13: Retourzendingen

13.1      Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit tussen Partijen nader is overeengekomen.

13.2      Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen sowieso niet door RASS BV worden geaccepteerd.

13.3      Bij retourzendingen heeft RASS BV het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen aan Wederpartij van minimaal vijfentwintig procent (25%) van de corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

 

 

 

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

14.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt RASS BV de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

14.2      De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens blijven eigendom van RASS BV, ongeacht of aan Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RASS BV niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Wederpartij is aan RASS BV per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3      Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1 van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door RASS BV gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan RASS BV een boete verschuldigd van € 1.000,– (zegge: éénduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

 

 

Artikel 15: Vrijwaring

15.1      Wederpartij vrijwaart RASS BV tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door RASS BV afgeleverde zaken/verrichte diensten geleden en/of te lijden schade.

 

 

 

Artikel 16: Ontbinding, schadevergoeding

16.1      RASS BV heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Wederpartij geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dat van RASS BV in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te houden;

 • Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet;
 • aan Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, danwel dit door Wederpartij is aangevraagd;
 • op Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, danwel dit door Wederpartij is verzocht;
 • Wederpartij failliet is verklaard, danwel haar faillissement is aangevraagd, al dan niet door Wederpartij zelf;
 • door Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke schuldsanering;
 • conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van Wederpartij;
 • Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, danwel, indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
 • Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt;
 • de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;
 • Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel Wederpartij overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van RASS BV in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van RASS BV;
 • een en ander zonder dat op RASS BV ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust. 16.2 In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1 van deze Voorwaarden vermelde gronden door RASS BV wordt ontbonden, is RASS BV gerechtigd alle schade en gevolgschade die RASS BV daardoor lijdt (waaronder begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij Wederpartij in rekening te brengen.

16.3      In het geval van ontbinding heeft RASS BV het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Wederpartij is verplicht RASS BV daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van Wederpartij. RASS BV heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat Wederpartij zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door Wederpartij totaal verschuldigde.

 

 

 

Artikel 17: Vervaltermijn

17.1      Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op RASS BV vervalt onherroepelijk, indien RASS BV niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Artikel 18: Toepasselijk recht / geschillen

18.1      Op alle door RASS BV gedane aanbiedingen en alle tussen RASS BV en Wederpartij gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan c.q. gesloten met een in het buitenland woonachtige of gevestigde Wederpartij.

18.2      Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3      Eventuele geschillen tussen RASS BV en Wederpartij zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RASS BV, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. RASS BV mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

 

 

Artikel 19: Wijziging voorwaarden

19.1      RASS BV is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Wederpartij. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden, zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat de betreffende aanbieding door RASS BV werd gedaan danwel de betreffende overeenkomst tussen RASS BV en Wederpartij tot stand is gekomen.

 

 

 

Artikel 20: Disclaimer

20.1      In elke situatie moet een risico analysis gedaan worden door een gekwalificeerd landmeter of geodeet, een civiele ingenieur, of architect . Dit dient te gebeuren voordat de installatie van de RASS BV wordt gedaan en is nodig om te bepalen waar de RASS BV moet komen te liggen en is vereist om te zorgdragen dat de juiste water- entree routes zijn geïdentificeerd en dat de gebouwen en dergelijke bestand zijn tegen de RASS BV. De content van deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, RASS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, als mede het oneigenlijk gebruik van de RASS BV en daarmee schade veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik.